Rumus Integral Trigonometri

∫sin x dx = –cos x + c

∫cos x dx = sin x + c

∫sec2 x = tan x + c

∫csc2 x = –cot x + c

∫sec x tan x = sec x + c

∫csc x cot x = –csc x + c

∫ tan x = — ln cos x + c

∫ cot x = ln sin x + c

∫ sec x = ln | sec x + tan x| + c

∫ csc x = -ln | csc x + cot x| + c

 

contoh soal 1

Jawab :

2sin A cos B = sin (A + B) + sin (A — B)

 

Contoh soal 2 :

Jawab :

= 2tan x + 2 sec x — x + c

 

Contoh soal 3 :

Jawab :

Bentuk ini harus diselesaikan dengan integral parsial

u = x ————-> du = dx

dv = sin 5x dx —-> v = — 1/5 cos 5x

Kita masukkan ke rumus integral parsial :